Protheus – Erros Materiais

,

MATA930. Erro. FwAllLogoBJ

MATA930. Erro. FwAllLogoBJ

InterFunction: cannot find function FWALLLOGOBJ in AppMap
( PREVIOUS ERROR: type mismatch on compare ) on ERRORDIALOG(APLIB240.PRW) 19/12/2014 17:45:08 line: 110